คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี ล่าสุด

คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี

“เมืองดอกบัวงาม   แม่น้ำสองสี   มีปลาแซบหลาย  หาดทรายแก่งหิน

ถิ่นไทยนักปราชญ์  ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม  งามล้ำเทียนพรรษา   ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”